.

.

Hämeen Taksit Oy:n ja Kanta-Hämeen alueen autoilijoiden välinen sopimus vapaarahoitteisten taksikuljetusten hoidosta

1. Sopimuksen tarkoitus

Tällä sopimuksella osapuolet sopivat kuljetustilausten välittämisestä ja ajoista ja osapuolten velvollisuuksista ja oikeuksista niiden osalta.

Hämeen Taksit Oy välittää TaxOn-aplikaatiolla kuljetuspyyntöjä
liikenteenharjoittajalle. TaxOn-aplikaatiolla välitetään kuljetuspyyntöjä liikenteenharjoittajalle edellyttäen, että liikenteenharjoittaja on täyttänyt taksilaissa ja tässä sopimuksessa määritellyt vaatimukset ja velvollisuudet. Yhtiö ei vastaa kolmannen osapuolen aiheuttamista tietoliikenne- ja järjestelmä- katkoksista.

2. Tiedonvaihto ja viestintä

Yhtiön ja liikenteenharjoittajan välisen tiedonvaihdon ensisijaisena kanavana käytetään sähköpostia. Liikenteenharjoittaja on velvollinen ilmoittamaan toimivan sähköpostiosoitteensa, ylläpitämään yhteystietoja ja seuraamaan sähköpostiliikennettä. Henkilö- ja muiden luottamuksellisten tietojen välittämiseen ei sähköpostia voi kuitenkaan käyttää salaamatta.

Yhtiö tiedottaa liikenteenharjoittajia yleisesti myös Hämeen Taksit Oy:n internetsivujen kautta. Liikenteenharjoittaja on velvollinen seuraamaan Yhtiön tiedottamista internetsivuilla ja muissa yleisissä viestintäkanavissa.

2.1. Liikenteenharjoittaja on velvollinen ilmoittamaan yhtiölle kuljetuksia hoitavan auton puhelinnumeron ja huolehtimaan, että yhtiöllä on aina tiedossa oikea numero.

2.2. Maksuliikenteen hoitamisessa ja sitä koskevassa yhteydenpidossa Hämeen Taksit Oy hyödyntää liikenteenharjoittajien yhtiölle toimittamia maksuliikennetietoja.

3. Liikenteenharjoittajan yleiset vaatimukset

3.1. Liikenteenharjoittaja sitoutuu vastaamaan tämän sopimuksen alaisista, hyväksymistään kuljetuksista.

3.2. Toteuttaessaan tämän sopimuksen alaisia kuljetuksia Liikenteenharjoittajan tulee ryhtyä kaikkiin tarvittaviin kohtuullisiin toimenpiteisiin, joilla voidaan välttää tai minimoida häiriöt, keskeytykset ja virheet kuljetuksen toteuttamisessa sekä saavuttaa hyvä asiakastyytyväisyys.

3.3. Kuljetusten tason, liikenteenharjoittajan toimintatapojen sekä palvelun tason tulee vastata koko sopimuksen voimassaolon ajan vähintään sitä mitä tässä sopimuksessa ja sen liitteissä on esitetty tai muutoin sovittu ja sitä mitä kuljetusalan korkealuokkaiselta ammattilaiselta voidaan kullakin hetkellä odottaa. Liikenteenharjoittajalla on oltava voimassa oleva taksiliikenne- tai henkilöliikennelupa viimeistään aloittaessaan tämän sopimuksen mukaisen liikenteen.

3.4. Liikenteenharjoittaja sitoutuu noudattamaan tämän sopimuksen liitteessä 1 kuvattuja palvelunkuvauksen mukaisia tehtäviä ja velvollisuuksia. Liikenteenharjoittaja vastaa, että myös hänen palveluksessaan oleva henkilöstö noudattaa tämän sopimuksen ehtoja suorittaessaan tämän sopimuksen mukaisia kuljetuksia.

3.5. Liikenteenharjoittaja ja hänen palveluksessaan oleva henkilöstö sitoutuu noudattamaan sovittua ja etenkin liitteessä 1 kuvattua laatutasoa ja sitoutuu pyrkimään parhaaseen mahdolliseen asiakastyytyväisyyteen tuottamalla palvelua ystävällisesti ja asiallisesti. Liikenteenharjoittaja sitoutuu suorittamaan kuljetukset erityisen huolellisesti ja turvallisesti.

3.6. Liikenteenharjoittajan on täytettävä Tilaajavastuulain (1233/2006) 5 §:n edellytykset. Liikenteenharjoittaja sitoutuu toimittamaan selvitykset edellä mainitun lain edellytysten täyttymisestä ennen liikenteen aloittamista. Lisäksi Liikenteenharjoittaja sitoutuu toimittamaan kyseiset selvitykset aina pyydettäessä.

3.7. Liikenteenharjoittaja esittää pyydättäessä yrityksen vastuuhenkilöiden rikosrekisteriotteet ennen liikenteen aloittamista.

3.8. Liikenteenharjoittaja vastaa omasta henkilöstöstään, heidän perehdytyksestään ja tarvittavasta koulutuksesta.

3.9. Liikenteenharjoittaja vastaa myös siitä, että käyttämänsä henkilöstö noudattaa tätä sopimusta, sen liitteitä ja tämän sopimuksen perusteella annettuja ohjeita ja määräyksiä.

4. Kuljetustehtävien hoitaminen

4.1. Liikenteenharjoittaja sitoutuu hoitamaan hyväksymänsä kuljetukset tämän sopimuksen ja välitetyn toimeksiannon mukaisesti.

4.2. Liikenteenharjoittaja sitoutuu hoitamaan yhtiön tarjoamat ajotarjoukset, ellei liikenteenharjoittajalla ole perusteltua syytä kieltäytyä kuljetuksesta ollessaan kirjautuneena Hämeen Taksit Oy:n tilausvälitykseen. Perusteltuna syynä kuljetuksesta kieltäytymiseen voidaan pitää ajoneuvon rikkoutumista, kuljettajan äkillistä sairastumista ja kuljettajan työajan päättymistä kesken kuljetuksen. Yhtiöllä on oikeus purkaa sopimus, jos liikenteenharjoittaja on hylännyt ajotarjouksia toistuvasti ja perusteettomasti.

4.3. Liikenteenharjoittaja sitoutuu noudattamaan yhtiön antamia ohjeita tämän sopimuksen mukaisissa kuljetuksissa.

4.4. Liikenteenharjoittaja ja hänen henkilöstönsä sitoutuu noudattamaan ehdotonta vaitioloa suorittaessaan tämän sopimuksen mukaisia kuljetuksia. Henkilötiedot (nimi, osoite, terveydentila ym.) ovat luottamuksellisia tietoja ja niiden käsittelyssä on noudatettava voimassa olevia lakeja ja asetuksia. Liikenteenharjoittaja vastaa myös siitä, että tietoja käsittelevät ja niihin pääsevät vain ne henkilöt, joiden työtehtävien kannalta se on välttämätöntä sekä siitä, että tietoja käsittelevät ja niihin pääsevät henkilöt noudattavat vaitiolovelvollisuutta myös työsuhteensa päättymisen jälkeen.

5. Liikenteenharjoittajan Ajoneuvoihin ja henkilöstöön liittyvät vaatimukset

5.1. Liikenteenharjoittaja on velvollinen käyttämään tilausvälityspäätettä yhtiön ohjeiden mukaisesti. Liikenteenharjoittaja vastaa auton tilausvälityslaitteiden hankinnasta, ylläpidosta ja kustannuksista.

5.2. Liikenteenharjoittaja sitoutuu huolehtimaan siitä, että yhtiöllä on aina ajantasaiset tiedot käytettävistä kuljettajista, kalustosta ja sen ominaisuuksista.

5.3. Liikenteenharjoittaja sitoutuu suorittamaan tilatun kuljetuksen ainoastaan Yhtiölle ilmoittamallaan kalustolla. Liikenteenharjoittajalla ei ole oikeutta siirtää tilausta toiselle autolle ilman yhtiön lupaa. Liikenteenharjoittaja on velvollinen ilmoittamaan muuttuneet ajoneuvotiedot.

5.4. Esteettömän auton vaatimukset Esteettömien ajoneuvojen tulee täyttää Liikenteen turvallisuusviraston 15.6.2018 annetun määräyksen autojen ja niiden perävaunujen teknisistä vaatimuksista (TRAFI/437519/03.04.03.00/2017) kohdassa 3.11 esitetyt vaatimukset. Edellä mainitusta poiketen suurissa esteettömissä ajoneuvoissa tulee pyörätuolia varten olla nostin. Matalalattiaisissa suurissa esteettömissä ajoneuvoissa voi kuitenkin olla nostimen sijasta rakenteeltaan leveyssuunnassa yhtenäinen kulkuluiska, jonka kaltevuus on enintään 8 prosenttia. Suurissa esteettömissä ajoneuvoissa tulee olla vähintään kaksi pyörätuolipaikkaa. Esteettömäksi ajoneuvoksi luetaan myös ennen edellä mainitun liikenteen turvallisuusviraston määräyksen voimaantuloa esteettömiksi takseiksi rekisteröidyt ajoneuvot Paarikuljetuksiin käytettävän auton on täytettävä Traficomin suositusTRAFI/242411/03.04.03.00/2016 mukaiset määrittelyt kuitenkin siten, että ennen vuotta 2017 paaritaksiksi muutoskatsastetut autot voivat suorittaa paarikuljetuksia.

5.5. Liikenteenharjoittaja vastaa siitä, että liikenteenharjoittajan henkilöstö täyttää koko sopimuksen voimassaolon ajan tässä sopimuksessa ja liitteissä esitetyt vaatimukset. Liikenteenharjoittajan ja tämän henkilöstön tulee noudattaa tämän sopimuksen ja palvelukuvauksen mukaisia sääntöjä sekä muutenkin olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta, tarjota hyvää asiakaspalvelua, tehdä tarvittavat sijaisjärjestelyt mahdollisten sairaustapausten tai muiden yllättävien poissaolojen varalle, varmistua riittävästä kielitaidosta sekä siitä, että asiakkaita kohdellaan kohteliaasti ja asiakkaiden erityiset tarpeet otetaan huomioon.

6. Rekisterinpito, tietoturva ja tietosuoja

6.1. Liikenteenharjoittaja sitoutuu noudattamaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/679 tietosuoja-asetusta käsitellessään tämän sopimuksen mukaisten palvelujen tuottamisessa asiakkaiden henkilötietoja. Yhtiö sitoutuu noudattamaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/679 tietosuoja-asetusta käsitellessään tämän sopimuksen mukaisten palvelujen tuottamisessa asiakkaiden sekä Liikenteenharjoittajien henkilötietoja.

6.2. Liikenteenharjoittajalla ja hänen henkilöstöllään on salassapitovelvollisuus asiakkaiden henkilö-, yhteys- ja terveystietojen sisällöstä. Liikenteenharjoittajalla eikä hänen käyttämällään henkilöstöllä ole oikeutta pitää omia rekistereitä asiakastiedoista.

6.3. Liikenteenharjoittaja noudattaa yhtiön henkilötietojen käsittelyssä Yhtiön antamia ja palvelukuvauksen sisältämiä ohjeita. Yhtiön antamissa ja palvelukuvauksen ohjeissa on kuvattu käsittelyn kohde ja kesto (kuljetuksen kohteena olevat henkilöt ja yhteisöt; sopimuksen kesto), käsittelyn luonne ja tarkoitus (palveluiden ja myynnin toteuttaminen), henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät (Yhtiön mahdolliset ja nykyiset asiakkaat ja muut markkinoinnin kohteet). Yhtiö voi halutessaan muuttaa tai täydentää Liikenteenharjoittajalle antamiaan ohjeita. Liikenteenharjoittaja toteuttaa palvelunsa yhteydessä tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen käsittelyn turvallisuuden varmistamiseksi, ja Liikenteenharjoittajalla on oikeus ja velvollisuus kehittää ja päivittää kyseisiä teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä asianmukaiseksi katsomallaan tavalla.

6.4. Yhtiö ylläpitää liikenteenharjoittajista sellaisia tietoja, jotka ovat välttämättömiä palveluntuottamisen kannalta. Näistä muodostuu henkilötietorekistereitä, jotka koostuvat auton rekisterinumerosta ja auton omistavan yrityksen tiedoista. Lisäksi jokaisesta autosta kerätään sijaintitietoa, jolla voidaan reklamaatiotilanteissa esimerkiksi tarkistaa ajon oikeellisuus. Autojen kuljettajat tunnistetaan vuorojen aloituksissa henkilökohtaisilla kuljettajanumeroilla. Liikenteenharjoittajista ja heidän ajoja suorittavista kuljettajistaan koostetaan oma erillinen rekisteri tapahtuneista reklamaatioista.

6.5 Rekisteröidyillä henkilöillä on oikeus pyytää yhtiöltä selvitystä omista tiedoistaan ja niiden sisällöstä. Pyyntö tulee esittää kirjallisesti ja henkilökohtaisesti.

6.6. Liikenteenharjoittaja varmistaa, että kaikki henkilöt, joilla on oikeus osana liikenteenharjoittajan palvelua käsitellä yhtiön henkilötietoja, ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta tai heitä koskee asianmukainen lakisääteinen salassapitovelvollisuus. Lisäksi liikenteenharjoittaja varmistaa, että kaikki henkilöt, joilla on oikeus osana palvelua käsitellä yhtiön henkilötietoja, käsittelevät niitä ainoastaan sen ohjeiden ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Liikenteenharjoittaja ei saa ilman lupaa käyttää henkilötietojen käsittelyssä alihankkijoita ja liikenteenharjoittajavastaa alihankkijoista tietosuojan osalta kuin omistaan. Liikenteenharjoittaja huolehtii siitä, että sen palveluissa käyttämät laitteet sekä palvelutuotannon tilat on asianmukaisesti suojattu tietoturvariskejä vastaan ja että suojaukseen ja tiedonvarmistukseen liittyviä menettelyjä noudatetaan.

6.7. Liikenteenharjoittaja ilmoittaa ilman aiheetonta viivytystä yhtiölle rekisteröityjen pyynnöistä, jotka koskevat tietosuojalainsäädännön mukaisten rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä. Lisäksi Liikenteenharjoittaja avustaa tietosuojan vaikutustenarvioinnin ja ennakkokuulemisen toteuttamisessa ilman erillistä korvausta. Liikenteenharjoittaja ilmoittaa yhtiölle kirjallisesti esimerkiksi sähköpostia käyttäen henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään 12 tunnin kuluessa saatuaan sen tietoonsa.

6.8. Yhtiöllä on halutessaan oikeus varmistaa, että liikenteenharjoittaja ja sen tarjoama palvelu täyttävät tietosuojalainsäädännössä ja muussa mahdollisesti sovellettavassa lainsäädännössä asetetut sekä yhtiön ohjeissaan asettamat vaatimukset, ja että Liikenteenharjoittaja on toteuttanut asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet yhtiön henkilötietojen käsittelyn turvallisuuden takaamiseksi. Liikenteenharjoittaja antaa näistä aiheista pyydettäessä tietoja ja liikenteenharjoittaja sallii yhtiön tai näiden valtuuttaman auditoijan suorittamat auditoinnit palvelua ja sen tietosuojaa koskien ja osallistuu niihin.

6.9. Liikenteenharjoittaja sitoutuu siihen, että sopimuksen päättyessä tai purkautuessa henkilötiedot ja muut tarvittavat tiedot siirretään veloituksetta Yhtiön käyttöön. Liikenteenharjoittaja huolehtii omien tiedostojensa ja mahdollisten kopiokappaleiden asianmukaisesta hävittämisestä.

7. Valvonta

7.1. Yhtiöllä on oikeus valvoa Liikenteenharjoittajan sekä tämän henkilöstön toimintaa tähän sopimukseen liittyvissä tilanteissa ja tarvittaessa puuttua välittömästi ilmenneisiin puutteisiin ja rikkomuksiin.

7.2. Yhtiöllä on oikeus keskeyttää kyydinvälitys välittömästi, jos liikenteenharjoittaja tai hänen käyttämänsä henkilöstö ei tuota palvelua tämän sopimuksen ja sen liitteiden mukaisesti. Kyydinvälitys voidaan keskeyttää määräajaksi tai pysyvästi. Jos palvelu keskeytetään pysyvästi, sopimus katsotaan irtisanotuksi.

7.3. Liikenteenharjoittajan on annettava selvitys epäselvästä kuljetustapahtumasta viiden (5) päivän kuluessa selvityspyynnöstä. Jos selvitystä ei saada ajoissa, on yhtiöllä oikeus keskeyttää tämän sopimuksen mukaisten palvelujen tuottaminen. Yhtiöllä on oikeus veloittaa selvitystyöstä hinnaston mukainen palkkio, jos Liikenteenharjoittajan toiminta on ollut tämän sopimuksen tai annettujen sääntöjen vastaista.

7.4. Liikenteenharjoittajan laiminlyödessä tämän sopimuksen mukaisten maksujen maksamisen on Yhtiöllä oikeus keskeyttää palvelun tuottaminen välittömästi. Palvelun uudelleen kytkemisestä on Yhtiöllä oikeus periä hinnastosta poiketeten erikseen säädetty korvaus.

7.5. Yhtiöllä on oikeus järjestää välitys parhaaksi katsomallaan tavalla. Kuljetusten jako voi vaihdella tilanne- ja tapauskohtaisesti, eikä Yhtiöllä ole velvollisuutta avata eikä käsitellä niiden perusteita yksittäistapauksissa, kuitenkin siten, että tasapuolisuusvelvoitetta noudatetaan.

8. Hinnat

8.1. Liikenteenharjoittaja sitoutuu yhtiön voimassa olevaan hinnoitteluun (liite 3).

8.2. Yhtiöllä on oikeus tarkistaa hintojaan sopimuskauden aikana ilmoittamalla siitä kirjallisesti liikenteenharjoittajalle vähintään kolme (3) kuukautta ennen hintojen voimaanastumista. Hintojen noustessa on liikenteenharjoittajalla oikeus purkaa sopimus päättymään hintojen tarkistuspäivänä, kun hän ilmoittaa siitä viimeistään kaksi (2)kuukautta ennen hintojen tarkistuspäivää.

8.3. Arvonlisäverokannan muutos huomioidaan muuttamalla hintoja arvonlisäveron osuudella,ilman edellä mainittua sopimuksenpurkuoikeutta.

9. Vahingonkorvaukset

9.1. Osapuolet vastaavat toisilleen aiheuttamistaan välittömistä vahingoista. Saamatta jäänyttä tuloa ei katsota vahingoksi.

9.2. Osapuolet eivät vastaa toisilleen aiheuttamista välillisistä vahingoista.

9.3. Osapuolet eivät vastaa vahingosta, joka aiheutuu osapuolesta riippumattomasta seikasta tai ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisesta esteestä on ilmoitettava toiselle osapuolelle viipymättä ja ylivoimaisen esteen olemassaolon näyttövelvollisuus on siihen vetoavalla
osapuolella.

9.4. Vahingonkorvauksissa noudatetaan yleisiä vahingonkorvausperiaatteita, kuten vahingonkärsijän velvollisuutta olla myötävaikuttamatta vahinkoon sekä velvollisuutta rajoittaa vahinkoa.

9.5. Osapuolten on pyrittävä minimoimaan vahingon syntymisen riskiä ja vahingon tapahduttua informoitava toista osapuolta heti vahingon huomattuaan. yhtiö ei vastaa kuljetusten peruuntumisista aiheutuneista menetyksistä tai muista välillisistä vahingoista.

9.6. Jos yhtiö on liikenteenharjoittajasta tai hänen henkilöstöstään johtuvasta syystä velvollinen maksamaan kolmannelle osapuolelle korvauksen, on Liikenteenharjoittaja velvollinen korvaamaan vastaavan summan viivästyskorkoineen yhtiölle.

9.7. Jos vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeän tuottamuksellisesti, on osapuolilla korvausvelvollisuus kaikesta aiheutuneesta vahingosta.

10. Sopimuksen voimaantulo, voimassaolo, irtisanominen ja purkautuminen

10.1. Sopimus tulee voimaan, kun kumpikin osapuoli on sen allekirjoittanut.

10.2. Sopimuksen mukainen palvelutoiminta alkaa aikaisintaan 1.6.2022.

10.3. Sopimus on voimassa toistaiseksi.

10.4. Sopimus voidaan irtisanoa kummankin osapuolen yksipuolisella kirjallisella irtisanomisella kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla. Ensimmäinen mahdollinen irtisanomispäivämäärä on 1.7.2022.

10.5. Sopimus voidaan välittömästi purkaa, jos toinen osapuoli olennaisesti rikkoo tätä sopimusta.

10.6. Mikäli ohjelmistotoimittaja päättää sopimuksen yhtiön kanssa välittömin vaikutuksin, myös tämä sopimus voidaan purkaa.

11. Riitojen ratkaisu

11.1. Tätä sopimusta koskevat riidat pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin.

11.2. Mikäli neuvotteluissa ei päästä yhteisymmärrykseen, käsitellään tätä sopimusta koskeva riita-asia Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa.

Hämeen Taksit Oy:n tilausvälityksessä toimivien liikenteenharjoittajien ja
kuljettajien laatusitoumus

Tällä sitoumuksella vapaarahoitteisia ajoja suorittava kuljettaja (jäljempänä Kuljettaja), jolla viitataan liikenteenharjoittajaan tai hänen palveluksessaan olevaan kuljettajaan, sitoutuu alla lueteltujen Hämeen Taksit Oy:n asiakaspalvelun laatujärjestelmään liittyvien toimintatapojen ja velvoitteiden noudattamiseen.
Liikenteenharjoittaja vastaa siitä, hänen kuljettajansa noudattavat tätä laatusitoumusta ja sen ehtoja. Hämeen Taksit Oy:n valtuuttamalla laatutoimielimellä, taksitarkastajilla ja laadunvalvontahenkilöstöllä onoikeus valvoa, varmistaa ja tarkastaa alla mainittujen laatusitoumusten toteutuminen käytännössä.

Hämeen Taksit Oy:n välityksessä toimivan kuljettajan laatusitoumukset

☐ Noudatan sopimusta välitettyjen matkojen hoidosta sekä voimassa olevia lakeja ja asetuksia.
☐ Noudatan aina Hämeen Taksit Oy:n hyväksymää hinnastoa.
☐ Annan vastineen Hämeen Taksit Oy;n minulta pyytämään selvitykseen viiden (5) vuorokauden kuluessa.
☐ Seuraan aktiivisesti Hämeen Taksit Oy:n tiedotusta uusista ohjeista ja säännöistä sekä noudatan niitä.
☐ Kuljettamani taksiajoneuvo on vuoron alussa sisältä ja ulkoa moitteettoman puhdas.
☐ Minä ja työasuni ovat vuoron alussa moitteettoman siistit ja puhtaat.
☐ Kuljettamassani taksiajoneuvossa ei tupakoida.
☐ Luen tilausvälitysjärjestelmästä hyväksymäni tilauksen sisällön välittömästi kokonaan ja noudatan sitä.
☐ Jos en saa hyväksymäni tilauksen tietoja, otan välittömästi yhteyttä tilauksen tehneeseen asiakkaaseen, mikäli numero on tiedossa..
☐ Vastaan asiakaspuheluihin välittömästi ja kohteliaasti.
☐ Soitan Hämeen Taksien palvelukeskukseen vain välttämättömissä teknisissä asioissa.
☐ Hoidan hyväksymäni tilauksen alusta loppuun asti.
☐ Selvitän itse alueen tavanomaisten osoitteiden sijainnin ja tarvittavat ajoreitit.
☐ Valitsen edullisimman tai tarkoituksenmukaisimman reitin.
☐ Tarjoan asiakkaalle aina kuittia kortti- ja käteismaksusta.
☐ Noudatan liikennesääntöjä, ennakoivaa ajotapaa ja olosuhteiden edellyttämää varovaisuutta.
☐ Käyttäydyn asiallisesti ja kohteliaasti kaikissa tilanteissa.
☐ Pyrin kaikkien kykyjeni mukaan selvittämään ongelmatilanteet.
☐ Noudatan täydellistä vaitiolovelvollisuutta asiakkaan yksityisyyden turvaamiseksi.
☐ Tarjoan asiakkaalle apua autoon siirtymisessä ja autosta poistumisessa.
☐ Tarjoan apuani asiakkaan apuvälineiden ja muiden tavaroiden lastaamisessa sekä purkamisessa.
☐ Huolehdin asiakkaan autossa olevasta omaisuudesta asiakkaan poistuessa tilapäisesti autosta.
☐ Palautan asiakkaan autoon jättämän omaisuuden asiakkaalle tai käsittelen sen löytötavaroita koskevan lain mukaisesti.
☐ En käytä puhelinta tai muita mobiililaitteita kyytiin liittymättömien asioiden hoitoon asiakkaan kyydissä ollessa.
☐ Soitan asiakkaalle vain asiakkaan tilaukseen välittömästi liittyvien asioiden johdosta.
☐ Annan asiakkaalle matkarauhan, jos asiakas ei ole keskustelussa aloitteellinen.
☐ En aloita keskustelua arkaluontoisista aiheista (esim. asiakkaan terveydentila, politiikka, uskonto).
☐ En estä asiakasta istumasta etupenkillä ilman pätevää syytä.
☐ Teen yhteistyötä tämän sitoumuksen toteutumista valvomaan valtuutettujen henkilöiden ja tahojen kanssa.

Kuljettajan laatusitoumusten rikkomisesta aiheutuvat käytännöt

Hämeen Taksit Oy ym. tahot laadunvalvontaan valtuutetut tahot voivat määrätä Liikenteenharjoittajalle ja/tai
Kuljettajalle yllä mainittujen laatusitoumusten rikkomisesta ja niitä vastaavista rikkeistä seuraavia sanktioita:

  • huomautus
  • kirjallinen varoitus
  • ohjaava ja opastava keskustelu Hämeen Taksit Oy:n valtuuttaman laadunvalvojan kanssa
  • Tilausvälityskielto (=Hämeen Taksit ei välitä tilauksia kuljettajalle, liikenteenharjoittajalle tai liikenteenharjoittajan autoon). Tilausvälityskieltojen pituus riippuu rikkeestä, sen vakavuudesta ja toistuvuudesta. Hämeen Taksit sitoutuu käsittelemään laatusitoumuksen vastaiset rikkomukset säännöllisesti, tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Liikenteenharjoittaja voi antaa Hämen Takseille oman näkemyksensä tai vastineensa asiasta. Hämeen Taksit käsittelee vastineen 21 vuorokauden kuluessa vastineen saapumisesta.

Sopimus astuu voimaan autoilijan hyväksyttyä sen ilmoittautumisen yhteydessä.

Hämeen Taksit Oy